Правильная поза для медитации

Те, кто углубленно интересуются правильной позой для медитации, наверняка оценят следующее видео. Наш дорогой друг Гонза Длабал из центра Скленарка объяснил нам основы правильной отстройки тела при сидении. Данная лекция была проведена на курсе медитации спонтанно, по нашей просьбе. Гонза также добавил для нас краткое описание, которое можно скачать здесь.

Автором учения о правильной позиции является мастер йоги, д-р Иржи Чумпелик.

Всех, кто заинтересован в более глубоком изучении правильной позы для медитации, мы приглашаем посетить курсы в Скленаржке или приехать для индивидуальной консультации.

Наконец, мы хотели бы поблагодарить Ондру из Будды Мангалы за отличную видеозапись. А еще большое спасибо Зои из группы Ильи Бондаренко за прекрасный перевод субтитров на английский и русский языки.

Proper meditation posture

Those deeply interested in mastering the proper meditation posture will certainly appreciate the following video. Our dear friend Honza Dlabal from the Sklenářka Сenter generously shares the fundamental principles of correct sitting posture. This lecture was arranged during the meditation course spontaneously, at our request. Honza also added a concise summary for us, available for download here.

The expertise behind this guidance on posture comes from yogi Dr. Jiří Čumpelík.

Everyone keen on delving deeper into the nuances of proper posture is welcome to join courses at Sklenářka or arrange for individual stay and personal consultation.

Finally, we would like to thank Ondra from Buddha Mangala for his excellent video recording work. A big thanks also goes to Zoe from Ilya Bondarenko’s group for flawlessly translating the subtitles into English and Russian.

Správná meditační pozice

Ti, kteří mají hlubší zájem o správnou meditační pozici, jistě ocení následující video. Náš milý kamarád Honza Dlabal z centra Sklenářka nám na meditačním kurzu vysvětlil základy správného sedu. Tato přednáška vznikla spontánně, na naše požádání. Honza nám k tomu také přidal krátké shrnutí, které je možné si stáhnout zde.

Autorem tohoto učení o správné pozici je jógín, doktor Jiří Čumpelík.

Kdo by měl zájem studovat správnou pozici více do hloubky, je vítán na kurzech na Sklenářce a nebo může přijet na individuální pobyt a konzultace.

Další inspiraci ke správnému sedu je možné najít v práci Správný sed jakožto nezbytná součást meditace, kterou napsal náš kamarád ze skupiny Shanta Vana.

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali Ondrovi z Buddha Mangala za pořízení skvělé video nahrávky. A velké poděkování také patří Zoe ze skupiny Ilji Bondarenka za perfektní překlad titulků do angličtiny a ruštiny.