Cascade Purification od Aňňatara Bhikkhu

Cascade Purification (Kaskáda očišťování)
Scientific study on the Buddha‘s way of practice leading to nibbāna

od Aññatara Bhikkhu

Ke stažení: zde

DOSTALI JSME ZPRÁVU, ŽE SE PŘIPRAVUJE ČESKÝ PŘEKLAD KNIHY. AŽ DOSTANEME BLIŽŠÍ INFORMACE, NAPÍŠEME PODROBNOSTI.

Studie o buddhistickém způsobu praxe vedoucí k nibbáně CASCADE PURIFICATION (Kaskáda očišťování) Bhikhu Aňňatara, kterou dáváme k dispozici, je bezesporu dílo ojedinělé a mimořádné. Můžeme tak učinit díky velkorysosti vydavatele a daru Siddharta Trust, Jimmy Liao & pilgrims. Pozornost by ji měli věnovat zejména zájemci o jižní resp. základní buddhismus ale i pro ostatní větve buddhismu může být tato kniha velmi přínosná.

CASCADE PURIFICATION analyzuje teoreticky a prakticky v sedmi kapitolách cestu k realizaci klasickou formu sedmi stupňů očištění. Na rozdíl od scholastického přístupu Visuddhi Magga je zde prezentace velmi praktická. V jednotlivých etapách ale také porovnává teorii buddhistického a vědeckého přístupu k dané problematice.

Obsah:
1. Očištění etiky (sila – višuddhi)
2. Očištění mysli (čitta – višuddhi)
3. Očištění názoru (ditthi – višuddhi)
4. Očištění překonáním pochybností (kankhá-vitarana– višuddhi)
5. Očištění poznáním co je a co není stezka (maggá-magga-ňánadasana– višuddhi)
6. Očištění poznáním a zřením pokroku na stezce (patipadáňána-dassana– višuddhi)
7. Očištění poznání a zření (ňána-dassana– višuddhi)

Prvá kapitola klasifikuje ctnosti (sila) a popisuje způsoby jejich očištění.

Podle našich zkušeností bude pro většinu žáků inspirující zejména 2. kapitola popisující techniku osmi pohroužení (džhána) a vytvoření předpokladů pro dosažení vyšších schopností pomocí dokonalého soustřeďění (abiňňá). Kapitola popisuje i koncentraci na dech (ánápánasatti) a na kasina.

Třetí kapitola řeší rozpoznávání různých typů tělesných jednotek (rúpa kalápa) produkovaných kammou, myslí, teplotou a výživou. Analyzuje dále velmi detailně čtyři skupiny mysli – pociťování (védaná), vnímání (saňňá), formace (sankhára), vědomí (viňňána). Velmi přínosná je meditace na proces vědomí (čitta-vithi) a rozlišování karmicky příznivé (kusala) a nepříznivé (akusala)existence.

Čtvrtá kapitola provádí srovnání mezi organickou evolucí moderní biologické vědy a Buddhovy karmické evoluce umožňující pochopení podmínek těla a mysli s ohledem na minulost, přítomnost a budoucnost.    

Pátá kapitola popisuje očištění prostřednictvím poznání specifických a obecných (aniččá, dukhá, anattá) charakteristik pěti skupin existence (khandha) a řeší, jak praktikovat k dosažení poznání jevů (sammasana ňána) včetně uvedení 40ti zobecňujících metod.    

Šestá kapitola „Očištění poznáním a zřením pokroku na stezce“ popisuje osm vhledů ukazujících správnou cestu poznání vyrovnanosti ke všem formacím (sankhára-upekkhá-ňána).

Sedmá kapitola Očištění poznání a zření charakterizuje poznání a zření stezky.

Je třeba si přiznat, že náš způsob života nutí učitele buddhismu předávat Buddhovu nauku více či méně povrchně. V CASCADE PURIFICATION máme možnost, díky škole Pa-Auk Tawya Sayadaw a Ctihodnému Aňňatara, seznámit se s metodou očišťování dle dávné tradice.

Kéž toto dílo přispěje k probuzení mnohých!

Díky, díky, díky Ctihodnému Aňňatara!!!

Poznámka : Některé aspekty této praxe jsme zmínili v našem příspěvku Abidharmová meditace na čtyři elementy.

JH