Sandhinirmočanasútra – Sútra Rozvázání uzlů

Článek: Sandhinirmočanasútra – Sútra Rozvázání uzlů
(2.11.2018)
kniha Sútra Rozvázání uzlů: zde
článek ke stažení: google disk, facebook

Výjimečné jazykové nadání umožňuje Bhantemu Dhammadipovy překlady z a do různých jazyků. Nyní máme možnost získat jeho překlad klasického textu „Sandhinirmočanasútra“ (Ťie Šen Mi Ťin) v češtině “Sútra Rozvázání uzlů”.

Tato sútra patří do středního období mahájánového buddhismu. Ve verzi, která nyní vyšla se objevila někdy na začátku dynastie Gupta, v době zlatého věku rozkvětu indické kultury a písemnictví v sanskrtu. Dle dochované tradice existovala tato sútra jednak v obsáhlé verzi o sto tisících verších, jednak ve verzi zkrácené na tisíc pět set veršů. Kratší verze zachovaná v tibetštině a čínštině je základem tohoto textu.

Složené slovo “sandhinirmočana” má, ve smyslu rozvázání nebo vysvětlení uzlů či tajemství, pět významů: Za prvé text vysvětluje hluboký význam pojmu těla pravdy (dharmakája), jinak těžko pochopitelný. Za druhé rozvazuje pevné uzly, jako uzel prosycení vědomí nevědomostí (avidjavásana), které jsou pro osoby světské i pro posluchače a buddhy pro sebe (pratjekabuddha) nerozvazatelné. Za třetí vysvětluje moudrost, která odhaluje tajemství pravdy. Za čtvrté vyjevuje uzly, které je třeba rozvázat. Za páté vysvětluje odhalení tajemství
konečného významu nauky.

Dílo je rozděleno do těchto kapitol:

Kapitola 1. – ÚVOD

Kapitola 2. – O NEJVYŠSÍ PRAVDĚ

Kapitola 3. – O VĚDOMÍ, MYSLI A ROZLIŠUJÍCÍM MYŠLENÍ

Kapitola 4. – O PODSTATĚ VŠECH JSOUCEN

Kapitola 5. – O BEZPODSTATNOSTI VŠECH JSOUCEN

Kapitola 6. – O JÓZE

Kapitola 7. – O (šesti) DOKONALOSTECH (páramí)

Kapitola 8. – O ČINNOSTI TATHÁGATŮ

Text této sútry stejně jako základní část “Traktátu o základech praxe jogínů” (Jógačárabhúmišástra) se dá rozdělit na tři části. Druhá až pátá kapitola vysvětluje okruh působnosti jógy (góčara), kapitoly šestá a sedmá vysvětlují jednání podle jógy (áčára) a kapitola osmá vysvětluje důsledky praxe jógy (phala). Jestliže přidáme část úvodní, první kapitolu, která vysvětluje příčiny učení této sútry (nidána), obsah sútry pak tvoří čtyř základní části. Někteří učenci hovoří o pěti částech s tím, že konec osmé kapitoly, který vysvětluje název, pod kterým má být sútra uctívána, považují za pátou část, protože tvoří zvlášť významnou část textu.

Právě dokončená knižní podoba této sútry byla vydána díky spolupráci Nadace Dhammadipa a taiwanské nadace “Buddha Educational Foundation“.

JH

Jóganidra dle Paramahansy Satjánandy Saraswatiho

Bhante Dhammadipa často připomíná těsnou spojitost buddhistické a jógové tradice – nejen potřeba uvolnění, ztišení, bdělosti a imaginace je vlastní oběma – jóganidra by vás proto mohla oslovit.

Jóganidra je meditativní technika s níž západní svět seznámil Paramahansa Satjánanda Saraswati, zakladatel Bihar School of Yoga v Mungeru – střediska výcviku pro budoucí učitele jógy. Jeho kurzy navštěvovali v hojném počtu i studenti ze zahraničí. Swámí Satjánanda přednášel a vyučoval jógu dvacet let, včetně Evropy, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Singapuru a Severní Ameriky. Významně se tím zasloužil o předání vědy jógy světu. Swámí Satjánanda měl i několik českých a slovenských žáků, kteří zásadním způsobem přispěli k rozvoji jógy u nás, včetně toho, že nám předali techniku jóganidry …

Článek ke stažení: část I, část II, část III (nebo Facebook)

JH

Analýza strednej cesty

Článek: Analýza strednej cesty
(30.10.2018)
nahrávky: 1.kapitola, 2.kapitola
článek ke stažení: google disk, facebook

Pre tých, ktorí sa v tomto roku nemohli zúčastnit kurzu Bhanteho Dhammadipy v Zaježovej alebo na Sněhove, by som rád pripomenul ich obsah.

Bola praktikovaná meditácia na dych podla severnej tradície, tzn. s neduálnym objektom.

Teoretickým východiskom praxe sa stala doteraz nepreložená Madhjanta Vibhanga – Analýza strednej esty pripisovaná bodhistatvovi Maitreovi. Tento text patrí do skupiny tých, ktoré riešia skôr praktickú než filozofickú stránku meditácie. Jeho cieľom je, aby naše úsilie ktoré na ceste vydávame bolo efektívne, aby sme nemárnili čas a sily – čo sa nám veľmi často stáva.

Jednou z hlavných príčin prečo tomu tak je (a to platí aj pre južnú tradíciu), je chabá znalosť objektu meditácie.

Madhjanta Vibhanga má sedem kapitol. 1.-3. hovorí o góčará – pastvisku pre kravy – o objekte, ktorý krava – jogín spása.

1. kapitola preberaná tento rok v Zaježovej sa zaoberá vlastnosťami objektu (má názov Lakšana)
2. kapitolu vykladal bhante na Sněhove. Má názov Varaná – Prekážky. Jej cieľom je popísať, čo nám bráni v tom, aby sme realitu ako takú poznali.

Nasledujúce kapitoly nás čakajú v budúcnosti:

3. Tatva – Realita (neduálna skutočnosť) popisuje objekt ako taký,
4. Pratjakpakša – Protiklady, ktoré musíme poznať, aby sme sa zbavili prekážok,
5. Ávasta – Štádiá cesty a prekážky s nimi spojené,
6. Ovocie cesty,
7. Mahájána – najvyššie vozidlo.


Rovnako ako v minulosti je obsah kurzu k dispozícii na www.dhammadipa.cz

JH

Meditace na dech + Analýza střední cesty – 1. kapitola

Téma: Meditace na dech dle severní tradice + Analýza střední cesty (Madhyanta Vibhaga sútra) – 1. kapitola

Místo: Zaježová

Datum: 29.3. – 4.4. 2018

Nahrávka: stáhnout nebo archive.org

Název nahrávky Tradice Objekt Téma
01 Sútra 1 – Neduální skutečnost severní   sútra
02 Metoda 1 – Meditace na dech v severní tradici severní dech mezidech
03 Metoda 2 – Otázky (mezidech, koncentrace, jemný dech) severní dech jemný dech
04 Sútra 2 – Takovost vědomí, tři úrovně reality severní   sútra
05 Metoda 3 – Předpoklady meditace vč.pozice severní   sed
06 Metoda 4 – Otázky (dech, prána, vítr, dhjány) severní dech prána, vítr, dhjány
07 Sútra 4 – Víra – předpoklad nedualistické meditace severní   sútra
08 Metoda 5 – Vítr, samádhí, stupně utišení severní dech vítr, samádhí
09 Sútra 5 – Vyjevovaní – vědomí – koncept severní   sútra
10 Metoda 6 – Anapána sati dle jižní a severní tradice obě dech anapána
11 Sútra 6 – Prosycování vědomí – samsára, takovost severní   sútra
12 Metoda 7 – Zjemňování dechu severní   jemný dech
13 Sútra 7 – Jak chápat realitu severní   sútra
14 Metoda 8 – Koncentrace, meridiány severní   meridiány, koncentrace

Sútra srdce

ze sanskrtského originálu do češtiny přeložil Bhante Dhammadipa.

Audio záznam a přepis Bhanteho přednášky na téma Sútra srdce jsou zde.
Recitace pro kurzy s Bhantem Dhammadipou jsou zde.

Překlad sútry: stáhnout nebo archive.org

Loading reader...

Analysis of the middle path

Article: Analysis of the middle path
(10.3.2018)

download: GoogleDrive, Facebook

We would like to recall content of the Bhante Dhammadipa courses in Zaježová or Sněhov this year for those who have not been able to attend it.

We have been practicing breath meditation according to the Northern Tradition, thus meditation with a non-dualistic object. Madhjanta Vibhanga – An Intermediate Way Analysis attributed to Bodhisattva Maitreya, has become the theoretical starting point for the practice.

This text belongs to the group of those who has more practical aspect of meditation than the philosophical. Its goal is to make our efforts on the way efficient, not to waste time and strength – which is often the case. One of the main reasons why this is (and that applies to the Southern Tradition too) is the poor knowledge of the object of meditation.

Madhjanta Vibhanga has seven chapters. 1-3 speaks of a gocara – pasture for cows – about the object which is grazing by cow – yogi.

The 1st chapter discussed by Bhante this year in Zaježová deals with the properties of the object (it’s title is Lakshana) and answers the key question – what the properties have WHAT we actually want to know.

Chapter 2 was interpreted by Bhante in Sněhov. It’s title is Varana – Obstacles. Its purpose is to describe what prevents us from knowing the Reality as it is.

The following chapters await us in the future:

Chapter 3 – Tatva – Reality (non-dualistic fact) describes the object as it is,

Chapter 4 – Pratipaksha – Opposites which we need to know to get rid of the obstacles,

Chapter 5 – Avasta – Stages of path and obstacles associated with it,

Chapter 6 – Fruits of the path,

Chapter 7 – Mahayana – the highest vehicle.

As in the past, the recordings of Bhantes lectures (Bhante lectures in Czech language these two courses) are available at www.dhammadipa.cz.

JH

Sandhinirmocana Sutra – Sutra of Untying the Knots

Article: Sandhinirmocana Sutra – Sutra of Untying the Knots
(11.2.2018)

download: GoogleDrive, Facebook

Exquisite language talent allows Bhante Dhammadipa to translate from and to different languages. Now we have the opportunity to get his Czech translation of the classic text ‘Sandhinirmocana Sutra’ (解深密經) in English ‘Sutra of Untying the Knots’.

This sutra belongs to the middle age of Mahayana Buddhism. This version that has been translated to Czech now, is the version that has apperead at the beginning of the Gupta dynasty, at the time of the golden age of the boom of Indian culture and writing in Sanskrit. According to tradition, this sutra existed in the extensive version of the hundred thousand verses and in a version reduced to one thousand five hundred verses. A shorter version retained in Tibetan and Chinese is the basis of this text.

The compound word ‘sandhinirmocana’ has five meanings in the sense of solving or explaining nodes or secrets: First, the text explains the deep meaning of the concept of the Thrue Body (dharmakaya), otherwise difficult to understand. Secondly, it unties firm knots, such as the knots of saturation of consciousness with ignorance (avidyavasana), which are the laypersons, the disciples and Buddhas for themselves (Pratyekabuddhas) unable to untie. Third, it explains the wisdom that reveals the mystery of truth. Fourth, it reveals the knots that need to be untied. Fifth, it explains the revelation of the mystery of the ultimate meaning of the doctrine.

The work is divided into the following chapters:

Chapter 1. – INTRODUCTION

Chapter 2. – ABOUT THE ULTIMATE TRUE

Chapter 3. – ABOUT THE CONSCIOUSNESS, MIND AND DUALISTIC WAY OF THINKING

Chapter 4. – ABOUT THE ESSENCE OF ALL THINGS

Chapter 5. – ABOUT THE NON-ESSENCE OF ALL THINGS

Chapter 6. – ABOUT YOGA

Chapter 7. – ABOUT (six) PERFECTIONS (parami)

Chapter 8. – ABOUT THE ACTIVITIES OF THE TATHAGATAS
 

The text of this script as well as the basic part of the ‘Discourse on the Stages of Yogic Practice’ (Yogacarabhumi-Sastra) can be divided into three parts. The second to fifth chapters explain the scope of yoga, sixth and seventh chapters explaining the right acting according to yoga (acara), and chapter eight explains the implications of yoga practice (phala). If we add a part of the introduction chapter, which explains the causes of the teaching of this sutra, the content of the sutra consists of four basic parts. Some scholars are talking about five parts. The end of the eighth chapter, which is explaining the name under which the sutra is to be worshipped, is considered to be the fifth part, as it forms a particularly important part of the text.

Bhante Dhammadipa’s Czech translation of ‘Sandhinirmocana Sutra’ was published in cooperation with the Dhammadipa Foundation and Taiwan foundation “Buddha Educational Foundation“. Now we are looking for and agreeing on how to distribute the book. When everything is ready, we will announce here on Facebook how the Czech translation can be obtained.

JH

Sútra o rozvázání uzlů

Sandhinirmóčanasútra, 解深密經 (Ťie šen-mi ťing)
podle překladu Ctihodného Süan Canga ( 玄奘 )
z čínštiny přeložil Ctihodný Dhammadípa ( 釋性空 )
s využitím komentáře od Ctihodného Woncheuka ( 圓測 )

Vydavatelství:  The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation (www.budaedu.org/en/)
Místo: Taipei, Tajwan
Rok vydání: 2018
Počet stran: 296
Distribuce:

Kniha: stáhnout nebo přečíst

Loading reader...

ISBN: 978-80-270-2845-0

Kapitoly
Předmluva
Průvodce textem
O sídlech tathagátů
O nejvyšší pravdě
O vědomí, mysli a rozlišujícím myšlení
O podstatě všech jsoucen
O józe
O dokonalostech
O činnosti tatjagátů
Rejstřík