Cascade Purification od Aňňatara Bhikkhu

Cascade Purification (Kaskáda očišťování)
Scientific study on the Buddha‘s way of practice leading to nibbāna

od Aññatara Bhikkhu

Ke stažení: zde

Studie o buddhistickém způsobu praxe vedoucí k nibbáně CASCADE PURIFICATION (Kaskáda očišťování) Bhikhu Aňňatara, kterou dáváme k dispozici, je bezesporu dílo ojedinělé a mimořádné. Můžeme tak učinit díky velkorysosti vydavatele a daru Siddharta Trust, Jimmy Liao & pilgrims. Pozornost by ji měli věnovat zejména zájemci o jižní resp. základní buddhismus ale i pro ostatní větve buddhismu může být tato kniha velmi přínosná.

CASCADE PURIFICATION analyzuje teoreticky a prakticky v sedmi kapitolách cestu k realizaci klasickou formu sedmi stupňů očištění. Na rozdíl od scholastického přístupu Visuddhi Magga je zde prezentace velmi praktická. V jednotlivých etapách ale také porovnává teorii buddhistického a vědeckého přístupu k dané problematice.

Obsah:
1. Očištění etiky (sila – višuddhi)
2. Očištění mysli (čitta – višuddhi)
3. Očištění názoru (ditthi – višuddhi)
4. Očištění překonáním pochybností (kankhá-vitarana– višuddhi)
5. Očištění poznáním co je a co není stezka (maggá-magga-ňánadasana– višuddhi)
6. Očištění poznáním a zřením pokroku na stezce (patipadáňána-dassana– višuddhi)
7. Očištění poznání a zření (ňána-dassana– višuddhi)

Prvá kapitola klasifikuje ctnosti (sila) a popisuje způsoby jejich očištění.

Podle našich zkušeností bude pro většinu žáků inspirující zejména 2. kapitola popisující techniku osmi pohroužení (džhána) a vytvoření předpokladů pro dosažení vyšších schopností pomocí dokonalého soustřeďění (abiňňá). Kapitola popisuje i koncentraci na dech (ánápánasatti) a na kasina.

Třetí kapitola řeší rozpoznávání různých typů tělesných jednotek (rúpa kalápa) produkovaných kammou, myslí, teplotou a výživou. Analyzuje dále velmi detailně čtyři skupiny mysli – pociťování (védaná), vnímání (saňňá), formace (sankhára), vědomí (viňňána). Velmi přínosná je meditace na proces vědomí (čitta-vithi) a rozlišování karmicky příznivé (kusala) a nepříznivé (akusala)existence.

Čtvrtá kapitola provádí srovnání mezi organickou evolucí moderní biologické vědy a Buddhovy karmické evoluce umožňující pochopení podmínek těla a mysli s ohledem na minulost, přítomnost a budoucnost.    

Pátá kapitola popisuje očištění prostřednictvím poznání specifických a obecných (aniččá, dukhá, anattá) charakteristik pěti skupin existence (khandha) a řeší, jak praktikovat k dosažení poznání jevů (sammasana ňána) včetně uvedení 40ti zobecňujících metod.    

Šestá kapitola „Očištění poznáním a zřením pokroku na stezce“ popisuje osm vhledů ukazujících správnou cestu poznání vyrovnanosti ke všem formacím (sankhára-upekkhá-ňána).

Sedmá kapitola Očištění poznání a zření charakterizuje poznání a zření stezky.

Je třeba si přiznat, že náš způsob života nutí učitele buddhismu předávat Buddhovu nauku více či méně povrchně. V CASCADE PURIFICATION máme možnost, díky škole Pa-Auk Tawya Sayadaw a Ctihodnému Aňňatara, seznámit se s metodou očišťování dle dávné tradice.

Kéž toto dílo přispěje k probuzení mnohých!

Díky, díky, díky Ctihodnému Aňňatara!!!

Poznámka : Některé aspekty této praxe jsme zmínili v našem příspěvku Abidharmová meditace na čtyři elementy.

JH

Cascade Purification by Aññatara Bhikkhu

Cascade Purification
Scientifc study on the Buddha‘s way of practice leading to nibbāna

by Aññatara Bhikkhu

Download: GoogleDrive

The study of the Buddhist practice leading to nibbana CASCADE PURIFICATION by Bhikhu Aññatara is undoubtedly a unique and extraordinary work. Thank you to the publisher and the donnor Siddharta Trust, Jimmy Liao & pilgrims for their generosity. It should be paid attention especially by those interested in the southern buddhism (Theravada), but this book can be also very beneficial for other branches of Buddhism.

CASCADE PURIFICATION analyzes theoretically and practically in seven chapters the way to realization of the classical form of seven stages of purification. Unlike the scholastic approach of Visuddhi Magga, the presentation is very practical here. However, it also compares the theory of Buddhist and scientific approaches to the issue in the individual stages.

Content:
1. Purification of Virtue (Sila visuddhi)
2. Purification of Consciousness (Citta visuddhi)
3. Purification of opinion (Ditthi visuddhi)
4. Purification by Overcoming doubt (Kankha vitarana visuddhi)
5. Purification by Knowledge and Vision of What is Path and Not-Path (Magga magga nanadasana visuddhi)
6. Purification of the Way of Practice Leading to the Path-Knowledge (Patipadananadassana visuddhi)
7. Purification of the Path-Knowledge (Nanadassana visuddhi)

The first chapter classifies the virtues (sila) and describes ways to purify them.

In our experience, most students will be particularly inspired by Chapter 2, which describes the technique of eight immersions (jhana) and the creation of preconditions for achieving higher abilities through perfect concentration (abinna). The chapter also describes the concentration on the breath (anapanasatti) and on casinas.

The third chapter deals with the recognition of different types of body units (rupa kalapa) produced by kamma, mind, temperature and nutrition. It further analyzes in great detail the four groups of the mind – feeling (vedana), perception (sanna), formation (sankhara), consciousness (vinana). Meditation on the process of consciousness (citta-vithi) and the distinction between karmically favorable (kusala) and unfavorable (akusala) existence is very beneficial.

The fourth chapter compares the organic evolution of modern biological science and the Buddha’s karmic evolution to understand the conditions of the body and mind with respect to the past, present and future.

The fifth chapter describes purification through knowledge of specific and general (anicca, dukha, anatta) characteristics of the five groups of existence (khandha) and addresses how to practice to achieve knowledge of phenomena (sammasana nana), including 40 generalizing methods.

The sixth chapter „Purification of the Way of Practice Leading to the Path-Knowledge“ describes eight insights showing the right path of knowing equilibrium to all formations (sankhara-upekkhan-nana).

The seventh chapter „Purification of the Path-Knowledge“ characterizes the knowledge and maturity of the path.

Admittedly, our way of life forces the teachers of Buddhism to pass on the Buddha’s teachings more or less superficially. At CASCADE PURIFICATION, we have the opportunity, thanks to the Pa-Auk Tawya Sayadaw School and the Venerable Aññatara, to become acquainted with the method of purification according to an ancient tradition.

May this work contribute to the awakening of many!

Sadhu, Sadhu, Sadhu Venerable Aññatara!!!

JH